• Polski
  • English
  • Polski
  • English

Polityka prywatności

ZASADY ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI W DFUSION COMMUNICATION

1. JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU?

Polityka prywatności dfusion communication wychodzi naprzeciw wymaganiom określonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej 24 maja 2016 roku i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. W związku z tym, że podstawowym elementem działalności dfusion communication jest prowadzenie polityki informacyjnej w imieniu swoich klientów, szczególnie istotna jest ochrona danych osobowych odbiorców informacji, a w szczególności dziennikarzy, blogerów, influencerów i innych osób fizycznych, których dane osobowe są wykorzystywane do realizacji umów Public Relations. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz pełnej przejrzystości w relacjach pomiędzy dfusion communication a odbiorcami przekazu.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest podmiot dfusion communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357443, NIP: 522-295-17-67, REGON: 142414993, reprezentowany przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji: Kamila Kozłowskiego – Prezesa Zarządu (e-mail: kamil.kozlowski@dfusion.pl). Osobą, do której należy kierować wszelkie zapytania dotyczące kwestii ochrony danych osobowych w dfusion communication jest Dyrektor Zarządzający firmy – Łukasz Malczewski (e-mail: lukasz.malczewski@dfusion.pl)

3. CZYM SĄ DLA NAS DANE OSOBOWE?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. JAKIE KATEGORIE DANYCH SĄ PRZETWARZANE PRZEZ DFUSION COMMUNICATION?

Działalność dfusion communication polega na budowaniu relacji pomiędzy firmami a ich otoczeniem biznesowym i społecznym, która jest realizowana m.in. poprzez wysyłanie informacji o ich działalności do mediów, dziennikarzy, blogerów, influencerów, fotografów, współpracowników i innych osób, których przetwarzanie danych jest konieczne do wykonywania umów Public Relations. Czujemy się odpowiedzialni za dostarczanie wskazanym grupom rzetelnych i kompleksowych informacji, w przyjaznej formie i w zgodzie z ich oczekiwaniami. Zawsze dostosowujemy przesyłane informacje do profilu i zainteresowań wskazanych osób fizycznych.

5. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

dfusion communication świadczy usługi Public Relations na rzecz swoich klientów. Działania te polegają m.in. na przekazywaniu rzetelnych i kompleksowych informacji na temat ich działalności do mediów, mediów społecznościowych i szerokiego otoczenia biznesowego. Naszym celem jest wspomaganie pracy wskazanych grup, dostarczając informacje, m.in. w formie komunikatów prasowych, artykułów, komentarzy, wypowiedzi i innych treści, które mają zwiększać wiedzę o produktach i usługach naszych klientów.

6. JAKIE DANE ZBIERAMY?

dfusion communication gromadzi podstawowy zakres danych osobowych wskazanych w punkcie 4 grup: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia (redakcja), numer telefonu służbowego, adres e-mail. Pozwala to na realizację podstawowego celu naszej działalności.

7. JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe, które gromadzimy są przetwarzane w sposób stały i w czasie określonym przez zakres umów świadczenia usług Public Relations i marketingowych.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Szanujemy prawo do prywatności osób, z którymi współpracujemy i wszystkich osób, których dane są przetwarzane w ramach świadczenia usług Public Relations. Chcemy zapewnić ich pełne bezpieczeństwo, dając przekonanie, że dane te są przetwarzane w sposób zgodny z celem. Każda z osób ma prawo do informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane. Osoby te mają również prawo do poprawienia, usunięcia i aktualizacji danych, tak by przesyłane od nas informacje były zgodne z oczekiwaniami i profilem pracy danego podmiotu. Osoby mają również prawo do zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych.

WAŻNE: Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji od agencji dfusion – napisz do nas na adres: daneosobowe@dfusion.pl Wówczas wycofamy wskazane dane, przetwarzane przez dfusion communication.

9. ZOBOWIĄZANIA DFUSION JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

– dfusion communication będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszym dokumencie. Przy przetwarzaniu danych osobowych, dfusion communication zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO (po dniu 25 maja 2018 roku).
– dfusion communication oświadcza, że podjęła skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją.
– dfusion communication zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.
– dfusion communication zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.
– ze względu na fakt, że realizujemy usługi Public Relations dla firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe w pewnych sytuacjach mogą być przekazywane poza ten obszar, np. do USA. W każdej sytuacji osoba, której dane są przetwarzane, będzie poinformowana o takiej sytuacji wraz ze szczegółową informacją o zabezpieczeniach prawnych przekazywanych danych.
– dfusion communication zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały w celu zapewnienia odbiorcom pełnego zakresu informacji. Osoby, których dane są przetwarzane przez dfusion communication zawsze mogą skorzystać z uprawnień przedstawionych w punkcie 8. dfusion communication poprzez swoich pracowników i współpracowników będzie wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych:
— zbieranie,
— utrwalanie,
— porządkowanie,
— przechowywanie,
— wykorzystywanie (do celów wskazanych w punkcie 5. powyższego dokumentu),
— ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umów o współpracy Public Relations
— oraz usuwanie.
– w związku z tym, że dfusion communication świadczy usługi na rzecz różnorodnych firm, dane osobowe będą wykorzystywane do świadczenia usług na ich rzecz, ale zawsze w zgodzie z zainteresowaniem i oczekiwaniami tych osób. Odbiorcy informacji w każdej chwili mogą upewnić się, czy będą otrzymywali aktualne informacje od danej firmy oraz skorzystać ze swoich uprawnień określonych w rozporządzeniu (RODO).

10. W JAKIEJ FORMIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych, co pozwala na pewny i szybki kontakt, spełniając cel sprawnego i rzetelnego informowania. Forma elektroniczna daje również pewność, że dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny oraz gwarancję szybkiej identyfikacji przetwarzanych danych, a tym samym ewentualnego ich usunięcia.

11. PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. F – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zwana dalej RODO.
„Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
www.rodoradar.pl/podstawa-prawna-przetwarzania-danych