REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjna Podróż z MOYA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany za pośrednictwem strony marki MOYA Stacja w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/moyastacja
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizatorem Konkursu jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod:
   01-237, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
  m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275176, NIP 5270011878, REGON 010404971, nr BDO: 000096200, z kapitałem zakładowym w wysokości 17.164.410,00 zł, w całości wpłaconym, właściwy urząd skarbowy: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
 5. W imieniu i na rzecz Organizatora, czynnościami związanymi z obsługą Konkursu zajmuje się agencja dfusion communication z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zjednoczenia 36 lok. 5, 01-830 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357443, NIP: 522-295-17-67, REGON: 142414993, zwana dalej „Koordynatorem”.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 7. Konkurs trwa od dnia 1.07.2022 roku od godz. 8.00 do dnia 31.08.2022 roku do godz. 23:59.
 8. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby posiadające profil osobowy w serwisie Facebook zgodny z Regulaminem serwisu (www.facebook.com/terms.php). Zgłoszenia pochodzące od osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posługują się fałszywymi profilami w serwisie Facebook, będą odrzucane.
 5. Uczestnik Konkursu nie może brać w nim udziału w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych Uczestników Konkursu określa § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs trwa 62 dni, od dnia 1.07.2022 roku od godz.: 8:00 do dnia 31.08.2022 roku do godz. 23:59.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi pod postem konkursowym na Facebooku umieścić zdjęcie z dowolnym produktem lub innym przedmiotem z logotypem MOYA w ciekawych miejscach, aranżacjach, okolicznościach.
 4. Uczestnik konkursu może dodać nieograniczoną liczbę zdjęć, ale wygrać może tylko raz.
 5. Uczestnik może wstawiać komentarz wyjaśniający kompozycję widoczną na zdjęciu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym.
 6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
  1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
  1. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  1. godzących w dobra osobiste Organizatora, Koordynatora, firmę Anwim S.A. lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
  1. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  1. naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
  1. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
  1. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora lub Koordynatora;
  1. promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez firmę Anwim S.A.;
  1. zawierających antyreklamę marki Anwim S.A. lub Koordynatora.
 7. Zdjęcia mogą być retuszowane w programie graficznym, ale nie mogą to być fotomontaże.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia konkursowego niespełniającego lub naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności § 3 ust. 6.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs rozstrzygany jest w czterech turach, co dwa tygodnie:
  1. Zakończenie I tury: 15.07.2022 r.
  1. Zakończenie II tury: 31.07.2022 r.
  1. Zakończenie III tury: 14.08.2022 r.
  1. Zakończenie IV tury: 31.08.2022 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia każdej kolejnej tury.
 3. W każdej turze konkursu, decyzją Komisji Konkursowej złożonej z członków zespołu Organizatora powołanej przez Organizatora, zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca oraz dwóch Wyróżnionych. Przy wyborze Zwycięzców i Wyróżnionych, Komisja kierować się będzie subiektywną oceną, włączając w to m.in. kreatywność i oryginalność.
 4. Dane Zwycięzców (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu na stronie marki MOYA STACJA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/moyastacja/ w komentarzu pod postem konkursowym, w którym zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt i przesłanie, za pomocą wiadomości w  messengerze danych do wysyłki nagrody.
 5. Dane należy przesłać w wiadomości do Organizatora w terminie do 10 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia wytypowanych Zwycięzców. Przesłanie danych o którym mowa w §4 pkt. 3 jest warunkiem koniecznym, aby wytypowany Zwycięzca otrzymał nagrodę w konkursie opisaną w §5 pkt. 1.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestników Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin) podejmie ponowną, jedną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
 7. Wydanie nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty przesłania przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej zawierającej informacje opisane § 4 ust. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek podania przez Zwycięzcę błędnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych teleadresowych.

§ 5. NAGRODY

 1. W konkursie dla Zwycięzców oraz Wyróżnionych przewidziane są bony różnego przeznaczenia do wykorzystania na dowolnej stacji paliw MOYA. 
 2. Wartość bonu dla Zwycięzców to 500 zł, a dla Wyróżnionych to 200 zł.
 3. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (11,11% wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora i wpłacona przez niego, jako płatnika, do urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami).
 4. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie wiadomości prywatnej z danymi, zawierającym niezbędne informacje, tj.:
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL,
 6. Imię i Nazwisko,
 7. Adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta).
 8. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 9. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród przewidzianych w Regulaminie w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Koordynatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych licencja obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej na stronie www marki MOYA STACJA, stronach (profilach) MOYA STACJA w serwisach społecznościowych (w tym Facebook) oraz marki MOYA STACJA przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  1. Administratorem danych osobowych jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, KRS 0000275176, NIP 5270011878, REGON 010404971 – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  1. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu. Organizator powierzy, na zasadach przewidzianych w art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w drodze umowy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Koordynatorowi dla potrzeb związanych z Konkursem.
  1. Odbiorcami podanych przez Uczestnika danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, kontrahenci Administratora, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego).
  1. Dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  1. W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa  przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo przenoszenia danych.
  1. Dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
  • Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia i organizacji Konkursu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych zgłoszeń konkursowych oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie marki MOYA STACJA w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/moyastacja/ Zwycięzcom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora: Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs: „Wakacyjna podróż z MOYA” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje spóźnione lub niezawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
 5. Wskazane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na stronie www Organizatora. 
 2. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie, jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.